Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thẻ thành viên > Chuyển đổi danh sách khách hàng từ CUKCUK sang 5Food thực hiện thế nào? > Chuyển đổi bổ sung các thành viên từ CUKCUK sang 5Food

Chuyển đổi bổ sung các thành viên từ CUKCUK sang 5Food

Với các nhà hàng đã thực hiện chuyển đổi thành viên từ CUKCUK sang 5Food. Trong trường hợp thêm khách hàng sau đó và thông tin khách không được chuyển sang 5Food thì có thể cập nhật bù những thành viên này như sau:
  • Tại màn Thẻ thành viên/Thành viên, nhấn Thực hiện chuyển đổi.

  • Trường hợp trên CUKCUK thông tin khách hàng bị trùng số điện thoại, thực hiện lựa chọn thông tin chính xác của khách hàng muốn giữ lại.
  • Nhấn Tiếp tục.

  • Tích chọn thông tin các khách hàng muốn chuyển đổi. Nhấn Tiếp tục.

  • Nhấn Chuyển đổi để chuyển thông tin khách hàng sang 5Food.Xem thêm