Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý thẻ thành viên > Giới thiệu chương trình thẻ thành viên

Giới thiệu chương trình thẻ thành viên

1. Mục đích
Giúp nhà hàng nhập các quy định thẻ để thông báo tới các thực khách biết được quyền lợi và các điều kiện tích điểm/sử dụng điểm của thẻ thành viên.
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Thẻ thành viên/Giới thiệu.
2. Nhập các thông tin về chương trình thẻ thành viên.
Lưu ý: Các mục không có thông tin sẽ được ẩn đi khi đăng trên ứng dụng.

3. Sau khi nhập xong thông tin. Nhấn Cập nhật.
3. Lưu ý
1. Trường hợp nhà hàng chưa phát hành chương trình thẻ thành viên đến thực khách, sau khi cập nhật Giới thiệu thành công, thực hiện tích chọn Tạm dừng giới thiệu và nhấn Cập nhật.

2. Với mô hình nhà hàng thuộc dạng chuỗi, khi giới thiệu về chương trình thẻ thành viên, người dùng cần chọn Chuỗi nhà hàng để khai báo về quy định thẻ.


Xem thêm