Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Giới thiệu nhà hàng > Giới thiệu thông tin nhà hàng

Giới thiệu thông tin nhà hàng

1. Mục đich
Giúp quản lý cập nhật lại thông tin nhà hàng để thực khách luôn nắm được các thông tin chính xác nhất về nhà hàng.
2. Các bước thực hiện
Để cập nhật lại thông tin nhà hàng, thực hiện như sau:
1. Nhấn chọn tab Giới thiệu.

2. Cập nhật lại các thông tin về nhà hàng: thông tin chung, thông tin phục vụ hay các thông tin khác về nhà hàng.
Ví dụ như nhà hàng không phục vụ bữa đêm, thực hiện bỏ tích chọn Bữa đêm tại thông tin phục vụ.

3. Nhấn Cập nhật.

Xem thêm