Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý thẻ thành viên > Khai báo thẻ thành viên

Khai báo thẻ thành viên

1. Mục đích
Giúp nhà hàng khai báo các loại thẻ của nhà hàng.
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Thẻ thành viên/Danh sách thẻ.
2. Nhấn Thêm thẻ.

3. Khai báo thông tin thẻ thành viên.
4. Tích chọn Thẻ cấp mặc định nếu muốn cấp loại thẻ này cho toàn bộ thành viên 5Food lần đầu đến dùng bữa tại nhà hàng.

4. Nhấn Cất.
3. Lưu ý
Với mô hình nhà hàng thuộc dạng chuỗi, khi khai báo các loại thẻ của nhà hàng, người dùng cần chọn Chuỗi nhà hàng để khai báo.


Xem thêm