Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Khuyến mại/Mã ưu đãi > Phát hành Mã ưu đãi > Phát hành Mã ưu đãi cho nhóm khách hàng

Phát hành Mã ưu đãi cho nhóm khách hàng

1. Mục đích
Giúp nhà hàng phát hành mã ưu đãi áp dụng riêng cho 1 nhóm khách hàng (khách hàng có hạng thẻ, khách hàng có ngày sinh nhật trong tháng,...)
2. Các bước thực hiện
1. Nhận chọn tab Mã ưu đãi, nhấn Thêm chương trình ưu đãi.

2. Khai báo thông tin về chương trình ưu đãi.
Với những trường thông tin có dấu (*) thì bắt buộc phải khai báo.3. Nhấn Sinh mã
4. Hệ thống tự động sinh mã ưu đãi. Nhấn chọn Phát hành cho nhóm.

5. Tại đây, chương trình đã lấy lên toàn bộ danh sách thành viên nhà hàng. Chọn bộ lọc để chọn nhóm thành viên áp dụng ưu đãi.

a. Phát hành cho Thành viên có sinh nhật trong tháng.

b. Phát hành cho Thành viên có hạng thẻ.

c. Phát hành cho 1 nhóm bất kỳ.
  • Chọn Bộ lọc khác.

  • Thiết lập bộ lọc theo nhu cầu thực tế.

Lưu ý: Nếu muốn phát hành mã ưu đãi cho nhóm khách hàng có điểm tích lũy lớn hơn 1 số điểm cụ thể, thực hiện nhập số điểm tích lũy tối thiểu và bỏ trống điểm tích lũy tối đa.

  • Nhấn Lọc
  • Nếu muốn lưu lại bộ lọc để sử dụng, nhấn Lưu bộ lọc.
6. Tích chọn các thành viên được hưởng ưu đãi.
7. Nhấn Phát hành cho nhóm thành viên.

8. Chương trình sẽ gửi tin nhắn/thông báo 5Food đến các thành viên được hưởng ưu đãi.
9. Nhấn chọn Đã phát hành cho ... thành viên để xem lại danh sách các thành viên được hưởng ưu đãi.

10. Nếu số lượng đã mã phát hành < số lượng mã phát hành, Quản lý nhà hàng có thể tiếp tục phát hành thêm mã cho các đối tượng khác.


Xem thêm