Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý thẻ thành viên > Quản lý danh sách thành viên

Quản lý danh sách thành viên

1. Mục đích
Giúp nhà hàng thực hiện cấp thẻ thành viên cho thực khách.
2. Các bước thực hiện
Danh sách khách hàng của nhà hàng được phần mềm lấy tự động từ danh sách khách hàng trên CUKCUK. Đối với những khách hàng đủ điều kiện cấp thẻ thành viên, thực hiện cấp thẻ như sau:
1. Nhấn chọn Thẻ thành viên/Thành viên.
2. Chọn tab Chưa cấp thẻ.

3. Tích chọn các khách hàng được cấp cùng 1 hạng thẻ.

4. Nhấn Cấp thẻ.
5. Chọn loại thẻ, nhấn Cấp thẻ.

6. Nhấn để xác nhận cấp thẻ.

7. Chọn tab Đã cấp thẻ để xem danh sách khách hàng đã được cấp thẻ, mức điểm tích lũy và mức chi tiêu của khách hàng.

8. Tùy theo chính sách thẻ của nhà hàng, có thể cộng điểm hoặc trừ điểm cho khách hàng.
Ví dụ: Khách may mắn trúng thưởng, được cộng thêm 500 điểm vào tài khoản, có thể thực hiện:
a. Tích chọn thông tin khách hàng.
b. Nhấn Cộng điểm.
c. Nhập số điểm khách được cộng, nhấn Cộng điểm.

d. Nhấn để xác nhận cộng điểm cho khách. 

Trường hợp khách bị trừ điểm, nhấn chức năng Trừ điểm và thực hiện tương tự.
9. Trong trường hợp khách hàng đủ điều kiện để được nâng hạng thẻ, thực hiện:
a. Tích chọn thông tin khách hàng.
b. Nhấn Đổi thẻ.
c. Chọn hạng thẻ khách được nâng lên, nhấn Đổi thẻ.

d. Nhấn để xác nhận đổi thẻ.

Trường hợp hạ hạng thẻ khách hàng, thực hiện tương tự và chọn hạng thẻ tương ứng.
10. Nhấn vào tên khách hàng để xem chi tiết lịch sử các giao dịch.3. Lưu ý
1. Quản lý có thể Xuất khẩu danh sách khách hàng ra file excel.

2. Trường hợp tạo nhầm thông tin thành viên, có thể thực hiện xóa như sau:
  • Trên tab Chưa cấp thẻ/Đã cấp thẻ, thực hiện tích chọn các thành viên muốn xóa.
  • Nhấn Xóa thành viên.

  • Nhấn  để xác nhận xóa.

Lưu ý: Với các thành viên đã phát sinh hóa đơn thì sẽ không thực hiện xóa được.
3. Với các nhà hàng đã thực hiện chuyển đổi thành viên từ CUKCUK sang 5Food, trong trường hợp thêm khách hàng sau đó và thông tin khách không được chuyển sang 5Food thì có thể cập nhật bù những thành viên này. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
4.Trường hợp nhà hàng trước đó đã quản lý thẻ thành viên và tích điểm khách hàng, có thể chuyển nhanh danh sách điểm đã tích lũy của các thành viên từ hệ thống cũ sang 5Food. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Xem thêm